Säännöt

Hyväksytty 8.12.2001

1§ Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan alueen partiolaiset. Nimestä voidaan käyttää lyhennettä HAP. Sen kotipaikka on Hämeenlinna ja kielenä on Suomi.

2§ Toiminta ja tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti ja edistää Hämeenlinnan kaupungin ja sen ympäristökuntien alueella toimivien rekisteröityjen partiolippukuntien toimintaa. Yhdistys toteuttaa tätä toimintaa partiokasvatuksen keinoin järjestämällä koulutustilaisuuksia, kokouksia, leirejä ja retkiä sekä tekemällä oman alansa julkaisutoimintaa.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseninä voivat olla Hämeenlinnan kaupungin ja sen ympäristökuntien alueella toimivat rekisteröidyt partiolippukunnat, jotka ovat maksaneet yhdistyksen vuosikokouksen vuosittain päättämän jäsenmaksun. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

4§ Kokoukset

Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä helmi-maaliskuun aikana. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä pyytää sitä hallitukselta kirjallisesti tai jos hallitus pitää sitä aiheellisena. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni, jota käyttää jäsenlippukunnan sääntöjensä mukaisesti valtuuttama edustaja. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäviksi haluttavat asiat on jätettävä hallitukselle tammikuun 15. päivään mennessä. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin tulee toimittaa jäsenille kirjallisesti kahta viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen vuosikokouksessa:

  • Päätetään yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja tilintarkastuskertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle.
  • Valitaan hallitukselle puheenjohtaja.
  • Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä.
  • Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali.
  • Vahvistetaan kuluvan vuoden jäsenmaksu.
  • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja toimintaa kuluvalle vuodelle.
  • Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5-8 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on yhdistyksen vuosikokousten välinen aika. Hallitus on päätösvaltainen jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimittää yhdistyksen toimihenkilöt sekä voi jakaantua valiokunniksi ja asettaa toimikuntia.

6§ Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai hallituksen nimeämä toimihenkilö yksin.

7§ Talous

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille tammikuun loppuun mennessä, joiden on palautettava tilit hallitukselle kahden viikon kuluessa. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi kerätä varoja toimintaansa järjestämällä huvitapahtumia, hakemalla avustuksia ja järjestämällä arpajaisia asianomaisen luvan saatuaan.

8§ Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos vähintää 2/3 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

9§ Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa vähintään kolmen kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa siirtyy sen omaisuus partiotoiminnan tukemiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.